Użytkownicy online: 6

Regulamin


   Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego rafig.pl , zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu rafig.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep działa pod adresem http://www.rafig.pl.

Właścicielem sklepu internetowego jest RAFIG Ireneusz Belica z/s we Wrocławiu przy ul. Piastowska 41/6, o numerze NIP:898-131-92-76


§ 1


Przedmiot działalności sklepu


1. Firma RAFIG prowadzi sprzedaż elektroniki użytkowej, narzędzi i komponentów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.rafig.pl.

Wszystkie oferowane produkty są nowe, w pełni sprawne, fabrycznie zapakowane, objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu rafig.pl, o ile w opisie produktu nie podano inaczej.

2. Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane na stronie informacje były aktualne nie gwarantujemy, że dane nie zawierają braków lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem


§ 2


Ochrona danych osobowych


1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez klienta zakupów.

2. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń)

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

5. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.§ 3


Ceny


Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.rafig.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

Cena podana przy towarze nie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.§ 4


Zamówienia


1. Zamówienie można złożyć:
a. poprzez Sklep internetowy logując się na stronie www.rafig.pl
b. wysyłając zamówienie e-mailem na adres info@rafig.pl 

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

4. W przypadku odbioru osobistego w sklepie przy ul. xxxx, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową traktowane jest jako rezerwacja na dany produkt i przygotowanie towaru do sprzedaży. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze i opłaceniu towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

5.W przypadku braku towaru, następującego po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie, przy czym jednocześnie uzyska informację kiedy będzie możliwa realizacja jego zamówienia.

6. W przypadku nieodebrania przez klienta złożonego zamówienia kolejne zamówienia nie będą już realizowane.§ 5


Sposób płatności


Płatności za towar można dokonać:
a. Gotówką - przy odbiorze osobistym
b. Przedpłatą na konto
c. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza§ 6


Dostawa


1. Sposoby dostawy zamówionego towaru:
a. Przesyłka kurierska
b. Przesyłka Poczta Polska
c. Odbiór osobisty w sklepie

2. Dokładny koszt i możliwości dostaw przedstawiony jest na stronie sklepu w osobnej zakładce.§ 7


Zwrot towaru


1. Zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów..." klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.

2. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt wraz z dowodem zakupu za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione Klientowi zostanie wystawiona Faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je RAFIG, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. dotyczących nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
b. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.§ 8


Reklamacje


1. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego” (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

2. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu (warunkowo dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną) wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem (okablowanie, sterowniki, instrukcje, baterie itp) po wcześniejszym zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie, e-mailem lub faxem).

Do reklamowanego towaru musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub dokumentu zakupu – paragon lub Faktura VAT. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie RAFIG możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie RAFIG i podlega naprawie gwarancyjnej. 

3. Jeżeli sprzęt dostarczony w ramach reklamacji okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

4. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.§ 9


Postanowienia końcowe


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.rafig.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.

4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.